Wednesday, October 11, 2017

Thai lesson: Thai word for "generosity"


น้ำใจ náam-jai "generosity"
มีน้ำใจ mii-náam-jai "kind/generous"
แล้งน้ำใจ láaeng-náam-jai "without kindness"
มีน้ำใจนักกีฬา mii-náam-jai-nák-gii-laa "good sportsmanship"
contact: parisakoknoi1989@gmail.com


Saturday, October 7, 2017

Thai Gag

Hello, I found this gag on internet and wanted to share with you. Let's find out if this could make you laugh.

จะฮาหรือสงสารดี jà haa rǔue sǒng-sǎan dii 
"Shall we laugh or pity this boy?"
คำเตือน บทสนถนาต่อไปนี้มีคำไม่สุภาพ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและนำไปใช้ค่ะ  kam-dtùuean: bòt-sǒn-tá-naa dtàaw-bpai-níi mii kam mâi sù-pâap bplòot chái wít-jaa-rá-ná-yaan nai gaan-àan láe nam bpai-chái kâ 
"Warning: This conversation contain impolite words, please be discreet when reading and using them."ลูก : จ๋า กูขอโทษ lûuk-chaai: Jǎa guu kǎaw-tôot
Son: Jaa, I’m sorry.
ลูก : มึงอย่าทิ้งกูไปนะ ถ้าไม่มีมึง กูไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร
lûuk-chaai : mueang yàa tíng guu bpai ná tǎa mâi mii mueang guu mâi rúu jà mii chii-wít yùu bpai pûuea à-rai
Son: Don’t leave me, please. If I don’t have you, I don’t know who I will live for.
แม่ : กูบัว Mâae : guu Bua
Mom: I am Bua. (Your mom)
ลูก : อ่าว!! ขอโทษครับแม่ ผมทักผิด
lûuk-chaai : àao kǎaw-tôot kráp mâae pǒm ták-pít
Son: Oh mom, I’m sorry. I send to the wrong person.
แม่ : เอาชีวิตที่เหลือของมึงมาช่วยกูขายของที่ตลาด
Mâae : ao chii-wít tîi lǔuea kǎawng mueang maa chûai guu kǎai kǎawng tîi dtà-làat
Mom: safe your life to come and help me sell our stuff at the market.
ลูก : โธ่ แม่ คนอกหักอยู่ อีจ๋ามันทิ้งผมไปแล้ว
lûuk-chaai : tôo mâae kon òk-hàk yùu ii Jǎa man tíng pǒm bpai láaeo
Son : Damn! mom I’m heart broken. Jǎa left me already.
แม่ : ให้กูบอกอีเมย์เรื่องอีจ๋าไหม
Mâae : hâi guu bàawk ii Mee rûueang ii Jǎa mái
Mom: Do you want me to tell May(your other women) about Jǎa?
ลูก : ไม่เกิน 5 โมงผมเข้าไปครับแม่
lûuk-chaai : mâi gooen hâa moong pǒm kâo bpai kráp mâae
Son: Okay mom I will be there not later than 5pm.
Vocabulary “kam-sàp” คำศัพท์
บัว Bua “women name”
จ๋า Jǎa “women name”
เมย์ Mee “women name”
มึง mueang “You” *impolite
กู guu “I or me” *impolite
มัน man “he; him; his; they; their; them” *impolite
ทิ้ง tíng “abandon or to leave”
ชีวิต chii-wít “life”
เพื่อ pûea “for the purpose of…..”
อ่าว àao “[an interjection used in front of a sentence when something turns out not as planned alternative spelling of อ้าว
เหลือ lǔuea “left over”
ขายของ kǎai-kǎawng “to vend; sell products; sell goods”
ตลาด dtà-làat “market”
โธ่ tôo [an interjection used to express sympathy] "Alas!"; "Poor thing!" [or displeasure] "Drat!"; "Damn!"
อกหัก òk-hàk “broken hearted”
บอก bàawk “to tell”
เรื่อง rûeang “about / concerning”
ไม่เกิน mâi-gooen “not more than”
เข้า kâo “get in there”

Please feel free to leave a comment below. If you have any questions. I will be glad to help. 
If you are interested to have private Thai lesson with me, please contact: parisakoknoi1989@gmail.com