Tuesday, February 21, 2017

Everyday Thai language

How much per hour? in Thai.

ครูน้อยหน่าขี่ม้าครั้งแรกในชีวิต "kruu Náawi-Nàa kîi máa kráng-ràaek nai chii wít" Kruu Noinaa riding a horse for the first time.
ครูเท่ไหมคะ kruu têe mái ká "I'm I look cool?"  555+
เจ้าของม้า jâao-kaawng®-máa "horse owner" :
ขี่ม้าไหมครับ ขี่เล่นถ่ายรูปก็ได้ แล้วแต่จะให้ เท่าไหร่ก็ได้ครับ
kîi máa mái kráp kîi-lên gâaw-dâai láaeo dtàae jà hâi tâo-rài gâaw-dâai kráp
"Do you want a horse ride? You can ride only for picture and pay how much you want? 
ครูน้อยหน่า kruu nàawi-nàa "Kruu Noinaa":
ขี่ม้าชัวโมงละ เท่าไหร่คะ kîi máa chûa-moong lá tâo-rài ká
How much is it per hour for riding a horse?
เจ้าของม้า jâao-kaawng®-máa "horse owner" :
ขี่ม้า 20 นาที ราคา 300 บาท kîi máa 20 naa-tii raa-kaa 300 bàat = 20 minutes 300 baht
30 นาที 400 บาท 30 naa-tii 400 bàat = 30 minutes 400 baht
1 ชั่วโมง 800 บาท 1 chûa-moong 800 bàat  = 1 hour 800 baht
ขี่ kîi "to ride"
ม้า máa "horse"
ครั้งแรก kráng-ràaek "first time"
ชีวิต chii-wít "life"
ขี่เล่น kîi-lên "ride for pleasure" 
ถ่ายรูป tàai-rûup "take a picture"
ก็ได้ gâaw-dâai "alright"
เท่าไหร่ tâo-rài "how much"
ละ lá "per" 
ชั่วโมง chûa-moong "hour"
นาที naa-tii "minutes"
ราคา raa-kaa "price / cost" 
บาท bàat "Thai currency"