Monday, June 27, 2016

Day of the week and colors.Hello everyone, hope all of you are doing well. Thai lesson with Noinaa today presented day of the week and colors. Go back to when I were a kid, this is how I learn  day of the week and colors.

สีประจำวัน "sǐi bprà-jam-wan" Day of the week and colors. 

1. หนึ่ง วันอาทิตย์ สีแดง  
"nùeng wan-aa-thít sǐi-daaeng"   
Sunday is red.
Name after : The sun , อาทิตย์ "aa-thít"

2. สอง วันจันทร์ สีเหลือง 
"sǎawng wan-jan sǐi-lǔang" 
Monday is yellow.   
Name after : The moon , จันทร์ "jan"


3. สาม วันอังคาร สี ชมพู 
"sǎam wan-ang-kaan sǐi-chom-puu" 
Tuesday is pink.
Name after : Mars, อังคาร "ang-kaan"
 
4. สี่ วันพุธ สีเขียว 
"sìi wan-pút sǐi-kǐao" 
Wednesday is green.
Name after : Mercury, พุธ "pút"
5. ห้า วันพฤหัสบดี สีส้ม 
"hâa wan-pá-rúe-hàt sǐi-sôm"  
Thursday is orange.
Name after : Jupiter, พฤหัสบดี "pá-rúe-hàt-sà-baaw-dii"
6. หก วันศุกร์ สีฟ้า 
"hòk wan-sùk sǐi fáa" 
Friday is light blue.
Name after : Venus, ศุกร์ "sùk"
7. เจ็ด วันเสาร์ สีม่วง 
"jèt wan-sǎo sǐi mûang" 
Saturday is purple. 
Name after : Saturn, เสาร์ "sǎo"