Sunday, April 17, 2016

Thai listening practice

Hi, everyone
As a Thai language teacher, I strongly believed that practice listening is very important when you study language, so I have this advertising video from google search. In the video is about one family from a countryside of Thailand, but the son have to separate to live and work in Bangkok, they using social media to contact each other. The son, really wanted come back and live with his family but working in Bangkok is making more money and be able to take care his parents better. On Songkran festival or Thai New Year, the son visiting family, so his parents have a surprise for him. Let's check out what a surprise that his parents have.


ข้อความจากพ่อ : สวัสดีวันจันทร์ 
kâaw-kwaam jàak pâaw: sà-wàt-dii wan-jan
Message from Dad: Happy Monday
พ่อ : ฮัลโล
pâaw : “han-loo” 
Dad: Hello
ลูก(เอก): สวัสดีวันจันทร์ ครับ พ่อ 
Lûuk (èek): sà-wàt-dii wan-jan kráp pâaw
Son(Aek): Happy Monday, Dad
พ่อ : เออ หวัดดี(สวัสดี)
pâaw : ooe wàt-dii (sà-wàt-dii)
Dad : Hey!
ลูก(เอก): แหม เดี๋ยวนี้เนี่ย ส่งโน่น ส่งนี่ มาตลอดเลยนะ
Lûuk (èek): mǎae dǐiaw-níi nîia sòng-nôon sòng-nîi maa dtà-laawt looei ná
Son(Aek): You’re sending me all sorts of things nowadays!
ใช้โทรศัพย์คล่องรึยังอ่ะ
chái too-rá-sàp klâawng rúe-yang à
Son(Aek): How are you doing with your phone?
พ่อ : คล่องแล้วตอนเนี่ย
pâaw : klâawng láaew dtaawn nîia
Dad: It’s not too bad!
เดี๋ยว แม่เขาอยากคุยด้วยอ่ะ
dǐiaw mâae káo yàak kui dûuai à
Hold on… mom wants to talk to you…
แม่ : เอก เหรอลูก
mâae : èek rǒoe lûuk
Mom : Is that Aek?
เป็นยังงัย มัง(บ้าง) ภูมิแพ้ของหนูอ่ะ 
bpen yang-ngai mang(bâang) puum-páae kǎawng nǔu à
How are your allergies?
แล้วยา(สมุนไพร)ที่แม่ส่งไปให้
láaew yaa(sà-mǔn-prai) tîi mâae sòng bpai hâi
How are the herbs that I sent you?
หมดรึยัง
mòt rúe-yang
Have they ran out?
ลูก(เอก): ยังเลยครับ แม่
Lûuk (èek): yang looei kráp mâae
Son(Aek): Not yet, Mom
แล้วแม่จะเอาอะไรจากที่นี่ไหมครับ
láaew mâae jà ao à-rai jàak tîi-nîi mái kráp
Do you want me to get you anything from here?
โอ๊ย ไม่เอาหอกลูก แค่แกกลับมาก็พอแล้ว
óoi mâi ao ràawk lûuk kâae gaae glàp maa gaaw paaw láaw
There’s no need to get me anything, son I just want you to come home.
ลูก(เอก): ผมอยากกลับมาอยู่บ้านนะ 
Lûuk (èek): pǒm yàak glàp maa yùu bâan ná
Son(Aek): I want to go back home…
อยากมาดูแลพ่อแม่
yàak maa duu laae pâaw mâaw
I want to take care of my parents.
แต่... dtàe but...
ทำงานที่กรุงเทพฯ มันได้เงินดีกว่า
tham-ngaan tîi grung-thêep man dâai ngooen dii gwàa
I make more money working in Bangkok.
ดูแลเขาได้ดีกว่า
duu laae káo dâai dii-gwàa
Which means I can support them better.
พอๆ หยุด ก่อน หยุดๆ
paaw-paaw yùt gàawn yùt-yùt
Hey, stop it!
แม่ : คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงจังเลย
Mâae : kít-tǔeng kít-tǔeng kít-tǔeng kít-tǔeng jang-looei
Miss you so much!
พ่อ : เอก ที่สวนน้ำขุ่นๆ
pâaw : èek tîi sǔuan náam kùn-kùn
Hey, the water at the farm is a little muddy.
ทำงัยดีอ่ะ 
tham ngai dii à
What should I do?
ลูก(เอก): อ๋อ พ่อ มะ เอามือถือมา 
Lûuk (èek): ǒo pâaw má ao muue-tǔue maa
Son(Aek): Sure dad, give me your phone.
เดี๋ยว เอก เสิร์ช(ค้นหา/หา) เครื่องบำบัดน้ำเสียให้ มะ
dǐiaw èek sòoet(kón-hǎa/hǎa) krûueng-bam-bàt-náam-sǐia
I’ll seach for water treament equipments for you.
On the search bar:
วิธีทำสวนผสมผสาน
wí-tii tham sǔuan-pà-som-pà-sǎan
(Mixed farming)
พ่อ : เนี่ย แล้วก็พอมันขี้ออกมาก็กลายเป็นปุ๋ย แล้วก็อาหารปลาไปด้วยเลย
pâaw : nîia láaew-gaaw paaw man kîi àawk maa gaaw glaai bpen pǔi
The chicken excretions will turn into fertilizer for the trees and also food for the fish.
ลูก(เอก): ไม่คิดเลยว่า 
Lûuk (èek): mâi kít looei wâa
Son(Aek): I never thought…
พ่อจะใช้เป็นเร็วขนาดเนี่ย
pâaw jà chái bpen reo kà-nàat nîia
that dad would be this good at it so quickly…
เด็กผู้หญิง: คุณพ่อค่ะ ปลาทองภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรเหรอคะ 
dèk-pûu-yǐng : kun pâaw ká bplaa-taawng paa-sǎa ang-grìt riiak-wâa à-rai rǒoe ká
little girl : Dad, what is goldfish in English?
พ่อ : ปลาทอง เป็นภาษาอังกฤษ
pâaw : bplaa-taawng paa-sǎa ang-grìt
Translate goldfish to English
ลูก(เอก): แต่ก็ใช้ในแบบของเขาอ่ะนะ
Lûuk (èek): dtàae-gaaw chái nai bàaep kǎawng káo à-ná
Son(Aek): He’s clearly using it in his style!
On the search bar:
ตรวจหวย
dtruuat-hǔuai
Lottery results!/Lottery check!
สมุนไพรแก้ภูมิแพ้อากาศ
sà-mǔn-prai gâae puum-pâae aa-gàat
Herbal remedies for allergies.
แหล่งขายอะไหล่
làeng kǎai à-lài
Car parts
ตึกว่างให้เช่า
dtùek wâang hâi châo
Building for rent
เปิดอู่ซ่อมรถต้องทำยังไง
bpooet ùu-sàawm-rót tham yang-ngai
How to open a garage?
พ่อ : มีอะไรจะให้ดู
pâaw : mii à-rai jà hâi duu
I want to show you something…
เพื่อนพ่อรถเสียบ่อย
pûuen pâaw rót-sǐia bàawi
My friends’ cars… they break down often…
ไปหาอู่ซ่อมอยู่
bpai hǎa ùu-sâawm yùu
They’re looking for a good garage.
กลับมาอยู่บ้านด้วยกันนะ
glàp maa yùu bâan dûuai gan ná
Stay at home with us?
ลูก(เอก): ขอบคุณครับพ่อ
Lûuk (èek): kàawp kun kráp pâaw
Son(Aek): Thank you, Dad.
ขอบคุณมาก นะพ่อ
kàawp kun mâak ná pâaw
Thank you so much.
แม่ครับ ขอบคุณนะครับ
mâae kráp kàap-kun ná kráp
Mom, thank you.
แม่ : ไม่เป็นไรลูก ชอบใช่ไหม
mâae : mâi-bpen-rai lûuk châap châi-mái
Mom : I’m glad you like it.
ลูก(เอก): ผมเชื่อว่าการค้นหา 
Lûuk (èek): pǒm chûue wâa kón-hǎa
Son(Aek): I believe that searching…
เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆเสมอ 
bpen jùt rôoem-dtôn kǎawng à-rai mài-mài sà-mooe
is always the beginning of many new things…
และครั้งนี้ 
láe kráng-níi
And this time…
มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวเรา ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง 
man kuue jùt rôoem-dtôn tîi tham hâi kraawp kraaw rao dâai glàp maa yùu dûuai gan ìik kráng
It has helped us bring my family back together again.
ค้นหาคำตอบของคุณ
kón-hǎa kam-dtàawp kǎawng kun
search on..

Please feel free to left a comment below if you have any questions. :)

Wednesday, April 13, 2016

Thai lesson : Beginner ดี dii "good"Hello everyone, Thank you very much for wacthing my video as always. Today, I made a video about the word ดี “dii” good both when it is remain it own meaning and combined with other word to build a new words. In the video I give you some words and examples of how to use them. According to my video maker program was not work properly with Thai letter. I have all scripts for you guy here:
อากาศดี “aa-gàat-dii” good weather
หน้าตาดี “nâa-dtaa-dii” good-looking
มารยาทดี maa-rá-yàat-dii” good manner
เมืองผู้ดี “muueng pûu-dii” England
ผู้ดีอังกฤษ “pûu-dii ang-grìt” British
อารมณ์ดี “aa-rom-dii” in a good mood
วันนี้ฉันอารมณ์ดี 
wan-níi chán aa-rom dii
Today, I am in a good mood.
ใจดี “jai-dii” kind or good heart
หุ่นดี “hùn-dii” in great shape
นางแบบคนนั้นหุ่นดี 
naang-bàaep kon nân hùn-dii 
This female fashion model is in a great shape.
หูดี “hǔu-dii” to have good ears/hearing
คุณยายอายุแปดสิบปี แต่ยังหูดีมาก พูดเบาๆก็ได้ยิน
kun yaai aa-yù bpàaet-sip bpii dtàae yang hǔu-dii mâak pûut bao-bao gaaw dâai-yin
Maternal Grandmother is in the age of eighty, but she still have a very good ears, she can hear even you speak quitely.
Using ดีขึ้น “dii-kûen” when you get better from sickness and หายดี “hǎai-dii” recover from sickness
คุณพ่อไม่สบายหายรึยัง 
kun pâaw mâi-sà-baai hǎai rúe-yang 
Have (your) father recover yet? 
ดีขึ้นแล้ว  “dii-kûen láaew” He already better.
หายดีแล้ว “hǎai-dii láaew” He already recovered.
using โชคดี “chôok-dii” good luck and ของดี “kǎawng-dii” amulet or talisman 
พี่ชายเกิดอุบัติเหตุ โชคดีที่ไม่เป็นอะไร 
pîi-chaai gòoet ù-bàt-dtì-hèet chôok-dii tîi mâi bpen à-rai
My older was in an accident but luckily, he did get hurt. 
เขามีของดี อะไร
káo mii kǎawng-dii à-rai 
What amulet/ talisman that he have? 
Using โชคดี “chôok-dii” to bless someone
โชคดีนะ ขอให้ได้งานทำเร็วๆนะ
chôok-dii ná kǎaw-hâi dâai ngaan tham reo-reo
Good luck wish you a job soon.
Using ดวงดี “duang-dii” with people who always “lucky” 
ทิม ดวงดี ถูกหวยตลอด
Tim duuang-dii tùuk huuai dtà-làawt
Tim, is lucky he always won a lottery.
Using ของดี “kǎawng-dii” good things/ products or good stuff
มะพร้าวน้ำหอม เป็นของดี ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
mà-práaw-náam-haawm bpen kǎawng-dii kǎawng jang-wát chá-chooeng-sao
Coconut is a good products from Chachoengsao.
อะไรเป็นของดี ของจังหวัดเชียงใหม่
à-rai bpen kǎawng-dii kǎawng chiiang-mài
What are a good products from Chiang Mai?
ดีเด่น “dii-dèn” excellent or outstanding
ทอม เป็นพนักงานดีเด่น ของบริษัท NNTT สองปีแล้ว
Tom bpen pá-nák-ngaan dii-dèn kǎawng baaw-rí-sàt en-en-tii-tii sǎawng bpii láaew
Tom’s been an excellet worker of NNTT company for two years.
นักเรียนดีเด่น คือ เรียนดี ขยัน มาเรียนทุกวัน และไม่โดดเรียน
nák-riian dii-dèn kûue riian-dii kà-yǎn maa-riian túk-wan láe mâi dòot-riian
An excellent student are study well, deligent, come to school everyday and not play hooky.

Please feel free to left a comment below if you have any questions. :)
Thai Lesson: Intermediate 2Hello Every, here is my latest video of practice listening for intermediate level. In the video I talk about Thai New Year, which called Song-kran Festival. Song-kran is hell yearly from 13-15 April. Listen to my video and figure out what we do during this festival. I am open for your opinion and suggestion about my videos.

Hope you find my video useful. Please left a comment below if you have any questions.

Enjoy! :)

Friday, April 8, 2016

Different Thai Dishes

Here are four different Thai dishes that I usually eat. Let me give you the name, picture, ingredient and English translation.

1.ผัดกะเพรากุ้ง “pàt gà-prao gûng”
stir fried spicy basil leaves with shrimps.
2. ผัดกะเพราทะเล ไข่ดาว “pàt gà-prao thá-lee kài-daao”
stir fried spicy basil leaves with seafood and fried egg
3. ผัดกะเพราหมู ไข่เจียว “pàt gà-prao thá-lee kài-jiiaw”
stir fried spicy basil leaves with pork and omelet
4. น้ำตกหมู “náam-dtòk-mǔu”
sliced grilled pork salad
ถั่วฝักยาว “tùa-fàk-yaao” Thai string bean,Vigna unguiculata
ใบกะเพรา “gà-prao” basil leaf
กุ้ง “gûng” shrimp
พริก “prík” chilli
กระเทียม “grà-tiiam” garlic
หอมซอย “haawm-saawi” onion slice
ทะเล “thá-lee” seafood
ปลาหมึก “bplaa-mùek” squid
หมู “mǔu” pork
ไข่ “kài” egg
ไข่ดาว “kài-daao” fried egg
ไข่เจียว “kài-jiiaw” omelet
\