Sunday, January 24, 2016


Thai listening Practice

 ฝึกฟังภาษาไทย

 fùek fang paa-sǎa-tai

Please listen to my audio story and see if you can understand. If you have any questions, please left a comment below. Hope you enjoy.


             

Friday, January 15, 2016

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน I
gìt-jà-gam-nai chii-vít bpà-jam wan
Everyday Activities I


1. ตื่นนอน                dtùuen-naawn           "get up"                    
2. อาบน้ำฝักบัว       àap-náam-fak-buua   "take a shower"
3. แปรงฟัน              bplàaeng-fan             "brush my* teeth"
4. ขัดซอกฟัน/ขัดฟัน*  khàt-saawk-fan/khàt-fan  "floss my* teeth"
5. โกนหนวด           goon-nùuat                 "shave"        
6. แต่งตัว                dtàaeng-dtuua            "get dress"
7. ล้างหน้า              láang-nâa                   "wash my* face"
8. แต่งหน้า              dtàaeng-nâa               "put on makeup"
9. แปรงผม               bplàaeng-phǒm         "brush my* hair"
10. หวีผม                 wǐi-phǒm                  "comb my* hair"
11. เก็บเตียง            gèp-dtiiang                "make the bed"
12. เก็บที่นอน*        gèp-thîi-naawn          "make the bed"
13. ถอดเครื่องแต่งกาย  thàawt-krûueng-dtàaeng-gaai "undressed"
14. ถอดเสื้อผ้า*      thàawt-sûue-phâa      "undressed"
15. อาบน้ำ(ใน)อ่างอาบน้ำ àap-náam-àang-àap-náam "take a bath"
16. เข้านอน              khâo-naawn              "go to bed"
17. นอนหลับ            naawn-làp                 "sleep"
18. ทำอาหารเช้า      tham-aa-hǎan-cháo   "make breakfast"
19. ทำอาหารกลางวัน  tham-aa-hǎan-glaang-wan "make lunch"
20. ทำอาหารเย็น     tham-aa-hǎan-yen     "cook/make dinner"
21. รับประทานอาหารเช้า  
ráp-bpà-thaan-aa-hǎan-cháo "eat/have breakfast"
22. กินอาหารเช้า / กินข้าวเช้า*
gìn-aa-hǎan-cháo / gìn-khâao-cháo "eat/have breakfast"
23. รับประทานอาหารกลางวัน
ráp-bpà-thaan-aa-hǎan-glaang-wan "eat/have lunch"
24. กินอาหารกลางวัน / กินข้าวกลางวัน(เที่ยง)
gìn-aa-hǎan-glaang-wan / glaang-wan-khâao-glaang-wan(thîiang)
  "eat/have lunch"
25. รับประทานอาหารเย็น 
ráp-bpà-thaan-aa-hǎan-yen "eat/have dinner"
26. กินอาหารเย็น / กินข้าวเย็น
gìn-aa-hǎan-yen / gìn-khâao-yen "eat/have dinner"
: note *more casual 

Please listen to my voice recording below to help you master your pronunciation: