Thursday, October 8, 2015

Thai lesson: How to safe on the plane.

วีดีโอ สาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
Safety Demonstration Video 
Hi, everyone. For those who plan a trip to Thailand.I would like to help you understand the announcement for safety issue in Thai language. I write Thai scrip and the transliteration of what they said in the video. Hope all of you find it useful. If you have any questions or comment, please do not hesitate to write it below.สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
Sà-wàt-dii-khâ Sà-wàt-dii-khráp
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการเอื้องหลวง ที่พร้อมให้ความมั่นใจกับทุกท่าน
ตลอดเที่ยวบินนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความสนใจชมการสาธิต คำแนะนำรวมถึงการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ
Khǎaw-dtâawn-ráp thúk-thâan khâo-sùu baaw-rí-gaan ûueng-lǔuang thîi práawm hâi khaam-mân-jai gàp thúk-thâan dtà-làawt thîiaw-bin níi pûue-khaam-pràawt-pai khaaw-hâi thúk-thâan hâi  khaam-son-jai chom gaan-sǎa-thít kham-náe-nam ruuam-thueng bpà-dtì-bàt dtaam krûueng-mǎai láe sǎn-yaa-lák dtàang-dtàang khâ

โปรดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า
Pròot gèp sam-paa-rá nai thîi-gèp-khaawng nǔue-sǐi-sà rǔue dtâai thîi-náng dâan-nâa
ห้ามวางบนตักและห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน
Hâam waang bon-dtàk làe hâam waang gìit-khǎang thaang-dooen làe thaang-àawk-chúk-chooen
ผู้โดยสารที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากพนักงานต้อนรับ  
Phûu-dooi-sǎan thîi-nàng baaw-rí-ween thaang-àawk-chúk-chooen khaaw-hâi bpà-dtì-bàt dtaam kham-náe-nam jàak pá-nák-ngaan-dtâawn-ráp
ก่อนเครื่องบินขึ้นและลง ให้เปิดหน้าต่างทุกบาน
Gàawn khrûueng-bin khûen làe long hâi bpòoet nâa-dtàang thúk baan
พร้อมเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่
Práawm gèp ùp-bpà-gaawn dtàang-dtàang khâo thîi
และปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงค่ะ
Làe bpráp nák pá-nák-thîi-nâng hâi yùu nai rá-dàp-dtong khâ
เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลา แม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง
Mûue-nâng bprà-jam thîi bpròot rát khěm-khàt-ní-rá-pai hâi nâaen rá-dàp sà-pôok dtà-làawt wee-laa mâae san-yaan jâaeng rát khěm-khàt jà dàp-long
เมื่อสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติดกรุณากลับไปยังที่นั่งของท่าน
Mûue san-yaan jâaeng rát khěm-khàt dtìt gà-rú-naa glàp bpai yang thîi-nâng khǎawng thâan
และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัด
Làe nîi khuue wí-thii gaan bpròt khěm-khàt
หากท่านใช้ผ้าห่มกรุณาขาดเข็มขัดไว้ด้านนอกผ้าห่มด้วยค่ะ
Hàak thâan chái pâa-hòm gà-rú-naa khàat khěm-khàt wái dâan-nàawk pâa-hòm dûuai khâ
ห้ามสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าในห้องโดยสารและในห้องน้ำ รวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆ ที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน
hâam sùup-bù-rìi ruuam-tháng bù-rìi-fai-fáa nai hâawng-náam ruuam-thǔeng hâam grà-tham wí-thii dai-dai thîi tham hâi khrûueng-dtùuat-jàp-khan mâi tham-ngaan
ขณะเครื่องบินขึ้นและลงต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
Khà-ná khrûueng-bin khûen làe long dtâawng bpìt ùp-bpà-gaawn ì-láek-thaaw-ník thúk chá-nít
ในกรณีฉุกเฉิน หน้ากากออกซิเจน  จะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ
Nai gaaw-rá-nii chúk-chooen nâa-gàak-àawk-sî-jeen jà thûuk bplàawi long maa dooi àt-thà-noo-màt
       กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน
Grà-dtùk saai pûue hâi àawk-sí-jeen tham-ngaan
       สวมหน้ากากครอบปากและจมูกดึงสายรัดให้แน่นแล้วหายใจตามปกติสวมไว้ก่อน      จนกว่าจะมีการแจ้งให้เลิกใช้ 
Sǔuam nâa-gàak khrâawp bpàak làe jà-mùuk dueng sǎai-rát hâi nâaen láaew hǎai jai dtaam bpròk-gà-dtì
หากมีเด็กมาด้วยต้องสวมให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กค่ะ
Hàak mii dèk maa dûuai dtâawng sǔuam hâi dtuua thâan eeng gàawn láaew jueng sǔuam hâi dèk khâ
เสื้อชูชีพจะอยู่ ในที่เก็บใต้ที่นั่ง หรือที่ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้
Sûue-chuu-chîip jà yùu nai thîi gèp dtâai thîi nâng rǔu thîi sûeng mii khrûueng mǎai sà-daaeng wái
       ในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพออกมาสวมทางศีรษะ
nai gaaw-rá-nii chúk-chooen yìp sûue-chuu-chîip àawk maa-sǔuam thaang sǐi-sà
เกี่ยวขอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายให้กระฉับ
Gìiaw khǎaw tháng sǎawng khâang gàp hùuang dâan nâa láaew dueng sǎai hâi grà-chàp
       ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลม
Gàawn àak pón bprà-dtuu khrûueng-bin dueng thǎaep sǐi-daaeng pûue hâi sûue-chuu-chîip paawng-lom
หากระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง
Hàak rá-bòp paawng-lom mâi tham ngaan hâi bpào thâaw-lom tháng sǎawng khâang
ดึงแถบให้หลอดไฟทำงานซึ่งหลอดไฟนี้จะสว่างขึ้นเองเมื่ออยู่ในน้ำ
Dueng thǎaep hâi  làawt-fai tham-ngaan sûeng làawt-fai níi jà sà-wàang khûen eeng mûue yùu nai náam
สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ต่างหากด้วยค่ะ
Sam-làp dèk lèk rao mii sûue-chuu-chîip dtiiam wái hâi dtàang hàak dûuai khâ
หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน นี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ
Hàak khrûueng-bin long jàawt chúk-chooen nîi khuue thâa thîi bplàawt-pai khâ
ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นเพื่อนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน
Fai-chúk-chooen jà sà-wàang  khûen pûue bpai yang thaang àawk chúk-chooen
ห้ามนำสัมภาระติดตัวไป ถอดรองเท้าส้นสูงแล้วให้รีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอาจอยู่ด้านหลังของท่าน
Hâam nam sam-paa-rá dtìt dtuua bpai thàawt raawng-tháo-sôn-sǔung láaew hâi rip bpai yang thaang-àawk-chúk-chooen thîi glâi thîi-sùt sûeng àat yùu dâan-lǎng khǎawng thâan
หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน
Hàak thâan dtâang gaan khaam chûuai-lǔue rǔue kham náe-nam phôoem-dtooem gà-rú-naa sàawp thǎam jàak pá-nák-ngaan-dtâawn-ráp rǔue sùek-sǎa khûu-muue khaam-bplàawt-phai nai grà-bpǎo nâa thîi-nâng khǎang thâan

การบินไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะ
gaan-bin thai mii khaam-yin-dii thîi jà am-nuuai khaam-sà-dùuak sà-baai dûuai khaam dtem-jai dtà-làawt gaan dooen thaang

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ
khàap-khun khâ khàap-khun khráp

 


No comments:

Post a Comment