Saturday, August 23, 2014

Learn Thai, easy conversation.

Let's practice your listening skill with this video from "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)" Thai Health Promotion Foundation.
In this video is a conversation between family members, father, mother and son. Here is the conversation in Thai, Romanization and English:

Telephone ring.......
Son : ผมรับเองครับ
       : phǒm ráp eeng khráp
       : I'll take it.
Father: ฮัลโหล
          : han-loo
          : Hello!
Son : ฮัลโหลครับ
       : han-loo khráp
       : Hello!
Father: อ้าว แล้วแม่ทำอะไรอยู่
          : âaw  láew mâe tham à-rai yùu
          : Oh! What's mother doing?
(อ้าว âaw "exclamation of surprise or protest")
Son (asks his mom) : แม่ ทำอะไรอยู่ครับ
                            : mâe tham à-rai yùu khráp
                            : Mom! What are you doing?
Mom (answers to her son): ล้างจานอยู่ครับ
                                     : láang jaan yùu khráp
                                     : I'm cleaning dishes.
Son(answer to his father): ล้างจานอยู่ครับ
                                     : láang jaan yùu khràp
                                     : She cleaning dishes.
Mom (asks her son): ใครโทรมา ลูก
                            : khrai thoo maa lûuk
                            : Who's calling?
Son (answers to his mom): พ่อโทรมาครับ
                                     : phâw thoo maa khráp  
                                     : Father!
Father (asks his son): แม่ทำกับข้าวรึเปล่า
                             : mâe tham gàp khâaw rúe bplàao
                             : Did mom cook?
Son (asks his mom): แม่ทำกับข้าวรึเปล่าครับ
                           : mâe tham gàp khâaw rúe bplàao khráp
                           : Mom! Did you cook?
Mom (answers her son): มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
                                 : mii náam-prík-gà-bpì thîi phâw châwp dûay ná
                                 : There is shrimp paste chili dip that father likes too.
Son (answers to his father): มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
                                      : mii náam-prík-gà-bpì thîi phâw châwp dûay khráp
                                      : There is shrimp paste chili dip that you like too.
Mom : พ่อจะกลับรึยัง
         : phâw jà glàp bâan rúe yang
         : Is father coming home yet?
Son :  พ่อจะกลับรึยังครับ
       : phâw jà glàp bâan rúe yang khráp
       : Are you coming home yet?
Father: ไม่ต้องรอนะ เดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
          : mâi dtâwng raw ná dǐiao phâw bpai gin lâao gàp pûean
          : You don't need to wait. I'm going drinking with friends.
Father's colleague : พี่ ไปยัง
                            : phîi bpai yang
                            : Bro! shall we go now?
Son (tells his mom) : พ่อเลิกงานดึกครับ
                           : phâw lôoek ngaan dùek khráp
                           : Father will finish work late.

พวกเขารักคุณมากนะครับ
pûak kháo rák khun mâak ná khráp
"They love you a lot."
คุณรักพวกเขาบ้างรึเปล่า
khun rák pûak kháo bâang rúe bplàao
"Do you love them or not?"
งดเหล้าเข้าพรรษา
ngót lâo khâo-phan-sǎa
"Give up drinking for Buddhist lent."3 comments: