Saturday, August 23, 2014

Using ยิ่ง...ยิ่ง... "yîng... yîng...",ทำให้ "tam-hâi..." and แย่ลง "yâae long"

ผลเสียของการ นอนดึก

pǒn-sǐia kǎawng gaan naawn dùek

“Bad results of staying up late”

1. ยิ่งนอนดึกยิ่งหิว

    yîng naawn dùek yîng hǐw
    “The more you stay up late, the more hungry you will be”


2. นอนดึกทำให้แก่

   naawn dùek tam-hâi gàae
   “Staying up late , makes you old”


3. นอนดึกทำให้เรียนแย่ลง

    naawn dùek tam-hâi rian yâae long
    “Staying up late, makes you study worse”


4. นอนดึกทำให้สุขภาพแย่

    naawn dùek tam-hâi sùk-ká-pâap yâae
    “Staying up late, makes your health poor”


5. ยิ่งนอนดึก ยิ่งตายไว

    yîng naawn dùek yîng dtaai wai
    “ The more you stay up late, the faster you will die”Grammar note:


ยิ่ง...ยิ่ง... "yîng... yîng..." the more..., the more...

ทำให้  "tam-hâi..." makes you...
แย่ "yâae" worse
แย่ลง "yâae long" get worse

Learn Thai, easy conversation.

Let's practice your listening skill with this video from "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)" Thai Health Promotion Foundation.
In this video is a conversation between family members, father, mother and son. Here is the conversation in Thai, Romanization and English:

Telephone ring.......
Son : ผมรับเองครับ
       : phǒm ráp eeng khráp
       : I'll take it.
Father: ฮัลโหล
          : han-loo
          : Hello!
Son : ฮัลโหลครับ
       : han-loo khráp
       : Hello!
Father: อ้าว แล้วแม่ทำอะไรอยู่
          : âaw  láew mâe tham à-rai yùu
          : Oh! What's mother doing?
(อ้าว âaw "exclamation of surprise or protest")
Son (asks his mom) : แม่ ทำอะไรอยู่ครับ
                            : mâe tham à-rai yùu khráp
                            : Mom! What are you doing?
Mom (answers to her son): ล้างจานอยู่ครับ
                                     : láang jaan yùu khráp
                                     : I'm cleaning dishes.
Son(answer to his father): ล้างจานอยู่ครับ
                                     : láang jaan yùu khràp
                                     : She cleaning dishes.
Mom (asks her son): ใครโทรมา ลูก
                            : khrai thoo maa lûuk
                            : Who's calling?
Son (answers to his mom): พ่อโทรมาครับ
                                     : phâw thoo maa khráp  
                                     : Father!
Father (asks his son): แม่ทำกับข้าวรึเปล่า
                             : mâe tham gàp khâaw rúe bplàao
                             : Did mom cook?
Son (asks his mom): แม่ทำกับข้าวรึเปล่าครับ
                           : mâe tham gàp khâaw rúe bplàao khráp
                           : Mom! Did you cook?
Mom (answers her son): มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
                                 : mii náam-prík-gà-bpì thîi phâw châwp dûay ná
                                 : There is shrimp paste chili dip that father likes too.
Son (answers to his father): มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
                                      : mii náam-prík-gà-bpì thîi phâw châwp dûay khráp
                                      : There is shrimp paste chili dip that you like too.
Mom : พ่อจะกลับรึยัง
         : phâw jà glàp bâan rúe yang
         : Is father coming home yet?
Son :  พ่อจะกลับรึยังครับ
       : phâw jà glàp bâan rúe yang khráp
       : Are you coming home yet?
Father: ไม่ต้องรอนะ เดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
          : mâi dtâwng raw ná dǐiao phâw bpai gin lâao gàp pûean
          : You don't need to wait. I'm going drinking with friends.
Father's colleague : พี่ ไปยัง
                            : phîi bpai yang
                            : Bro! shall we go now?
Son (tells his mom) : พ่อเลิกงานดึกครับ
                           : phâw lôoek ngaan dùek khráp
                           : Father will finish work late.

พวกเขารักคุณมากนะครับ
pûak kháo rák khun mâak ná khráp
"They love you a lot."
คุณรักพวกเขาบ้างรึเปล่า
khun rák pûak kháo bâang rúe bplàao
"Do you love them or not?"
งดเหล้าเข้าพรรษา
ngót lâo khâo-phan-sǎa
"Give up drinking for Buddhist lent."