Friday, January 25, 2019

Learn Thai: Make vegetable and fruit shake at home.

Hello everyone, In this lesson you learn how to explain how to make vegetables and fruit shake step by step. You will also learn words for ingredients and name of vegetable, some fruits and honey.
Hope you enjoy. Please feel free to leave a comment below if you have any questions or suggestion.
Real life Thai conversation listening practice.

Hello everyone in this post I will shared the video and keep making a short videos explaining words and grammar from what been speaking in the video.
Here is the video  :

Here is my first video explaining sentences ans phrases. Let me know what you guy think about it.


Wednesday, October 11, 2017

Thai lesson: Thai word for "generosity"


น้ำใจ náam-jai "generosity"
มีน้ำใจ mii-náam-jai "kind/generous"
แล้งน้ำใจ láaeng-náam-jai "without kindness"
มีน้ำใจนักกีฬา mii-náam-jai-nák-gii-laa "good sportsmanship"
contact: parisakoknoi1989@gmail.com


Saturday, October 7, 2017

Thai Gag

Hello, I found this gag on internet and wanted to share with you. Let's find out if this could make you laugh.

จะฮาหรือสงสารดี jà haa rǔue sǒng-sǎan dii 
"Shall we laugh or pity this boy?"
คำเตือน บทสนถนาต่อไปนี้มีคำไม่สุภาพ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและนำไปใช้ค่ะ  kam-dtùuean: bòt-sǒn-tá-naa dtàaw-bpai-níi mii kam mâi sù-pâap bplòot chái wít-jaa-rá-ná-yaan nai gaan-àan láe nam bpai-chái kâ 
"Warning: This conversation contain impolite words, please be discreet when reading and using them."ลูก : จ๋า กูขอโทษ lûuk-chaai: Jǎa guu kǎaw-tôot
Son: Jaa, I’m sorry.
ลูก : มึงอย่าทิ้งกูไปนะ ถ้าไม่มีมึง กูไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร
lûuk-chaai : mueang yàa tíng guu bpai ná tǎa mâi mii mueang guu mâi rúu jà mii chii-wít yùu bpai pûuea à-rai
Son: Don’t leave me, please. If I don’t have you, I don’t know who I will live for.
แม่ : กูบัว Mâae : guu Bua
Mom: I am Bua. (Your mom)
ลูก : อ่าว!! ขอโทษครับแม่ ผมทักผิด
lûuk-chaai : àao kǎaw-tôot kráp mâae pǒm ták-pít
Son: Oh mom, I’m sorry. I send to the wrong person.
แม่ : เอาชีวิตที่เหลือของมึงมาช่วยกูขายของที่ตลาด
Mâae : ao chii-wít tîi lǔuea kǎawng mueang maa chûai guu kǎai kǎawng tîi dtà-làat
Mom: safe your life to come and help me sell our stuff at the market.
ลูก : โธ่ แม่ คนอกหักอยู่ อีจ๋ามันทิ้งผมไปแล้ว
lûuk-chaai : tôo mâae kon òk-hàk yùu ii Jǎa man tíng pǒm bpai láaeo
Son : Damn! mom I’m heart broken. Jǎa left me already.
แม่ : ให้กูบอกอีเมย์เรื่องอีจ๋าไหม
Mâae : hâi guu bàawk ii Mee rûueang ii Jǎa mái
Mom: Do you want me to tell May(your other women) about Jǎa?
ลูก : ไม่เกิน 5 โมงผมเข้าไปครับแม่
lûuk-chaai : mâi gooen hâa moong pǒm kâo bpai kráp mâae
Son: Okay mom I will be there not later than 5pm.
Vocabulary “kam-sàp” คำศัพท์
บัว Bua “women name”
จ๋า Jǎa “women name”
เมย์ Mee “women name”
มึง mueang “You” *impolite
กู guu “I or me” *impolite
มัน man “he; him; his; they; their; them” *impolite
ทิ้ง tíng “abandon or to leave”
ชีวิต chii-wít “life”
เพื่อ pûea “for the purpose of…..”
อ่าว àao “[an interjection used in front of a sentence when something turns out not as planned alternative spelling of อ้าว
เหลือ lǔuea “left over”
ขายของ kǎai-kǎawng “to vend; sell products; sell goods”
ตลาด dtà-làat “market”
โธ่ tôo [an interjection used to express sympathy] "Alas!"; "Poor thing!" [or displeasure] "Drat!"; "Damn!"
อกหัก òk-hàk “broken hearted”
บอก bàawk “to tell”
เรื่อง rûeang “about / concerning”
ไม่เกิน mâi-gooen “not more than”
เข้า kâo “get in there”

Please feel free to leave a comment below. If you have any questions. I will be glad to help. 
If you are interested to have private Thai lesson with me, please contact: parisakoknoi1989@gmail.com 


Wednesday, March 15, 2017

Thai lesson: Working Women and Housework!


ผู้หญิงที่ทำงานเก่งมักทำงานบ้านไม่เป็น
pûu-yǐng tîi tam-ngaan gèng mák tam ngaan-bâan mâi bpen
A women who doing well at work are most likely not good with house work.

ครูน้อยหน่าคิดว่าไม่จริงค่ะ 
kruu náawi-nàa kít-wâa mâi jìng kâ
Teacher Noinaa think that is not true.
ทุกคนคิดว่ายังไงคะ
túk-kon kít-wâa yang-ngai ká
What is your opinion everyone?

ผู้หญิง "pûu-yǐng" women
ที่ "tîi" who/that
ทำงาน "tam-ngaan" to work
เก่ง "gèng" good at or skillful 
มัก "mák" often / frequently 
ทำ "tam" to do
งาน "ngaan" work
บ้าน  "bâan" house
งานบ้าน "ngaan-bâan" housework
ไม่ "mâi" no or not
เป็น "bpen" can or be able to

Please feel free to leave a comment below. If you have any questions. I will be glad to help. 
Sunday, March 12, 2017

Thai lesson: Looks!คนที่ขี้เหร่ตอนเด็กมักโตขึ้นมาหน้าตาดี 
kon tîi kîi-rèe dtaawn dèk mák dtoo kûen maa nâa dtaa-dii
People who are unattractive when their younger, are most likely to be attractive when they are older. 

คน "kon" person / people
ที่ "tîi" who/that
คนที่ "kon-tîi" people who
ขี้เหร่ "kîi-rèe" is unattractive
ตอน "dtaawn" when
เด็ก "dèk"  kid / children/ child 
มัก "mák" often / frequently 
โต "dtoo" grow up
ขึ้น "kûen" a suffix used to indicate "more" or superlative, as in English "er" 
มา "maa" aspect marker indicating past or present perfect tense (continuity from the past)
โตขึ้นมา "dtoo-kûen-maa" grown up 
หน้า "nâa" face
ตา "dtaa" eye
หน้าตา "nâa-dtaa" appearance; looks; features (of the face)
ดี "dii" good
หน้าตาดี "nâa-dtaa-dii" Looks good

Please feel free to left a comment below if you have any questions about Thai language.


Saturday, March 11, 2017

Thai lesson: Talk to children.


Simple Thai sentences to talk to your children. 
1.Good morning. “sà-wàt-dii dtaawn-cháao” สวัสดีตอนเช้า  
2.Did you sleep well? “láp-sà-baai mái” หลับสบายไหมจ๊ะ
3.Brush your teeth.  “bpraaeng-fan” แปรงฟัน
4.Wash your face. “láang-nâa láang-dtaa” ล้างหน้าล้างตา
5.Put on your cloths “sài-sûa-pâa já lûuk” ใส่เสื้อผ้าจ๊ะลูก
6.Do you need help? “hâi chûai mái já” ให้ช่วยไหมจ๊ะ
7.Yes, please “kâ (kráp) ค่ะ (ครับ) 
8.No, thank you. “mâi dtâawng kâ (kráp) ไม่ต้องค่ะ (ครับ) ขอบคุณ
9.Eat your food “gin kâao ná lûuk” กินข้าวนะลูก
10.Is it yummy? “à-ràwi mái lûuk” อร่อยไหมลูก
11.Are you hungry? “hǐu mái” หิวไหม
12.Do you want more? “ao pôoem mái” เอาเพิ่มไหม
13.What do you want? “yàak dâai à-rai ká” อยากได้อะไรคะ
14.Let’s play “maa lên gan tóe” มาเล่นกันเถอะ
15.What is this? “nîi (kuue) à-rai” นี่(คือ)อะไร
16.This is a rainbow. nîi (kuue) saai-rúng” นี่คือสายรุ้ง
17.It’s your turn. “dtaa lûuk láaeo” ตาลูกแล้ว
18.Tidy up, please “gèp kǎawng dûai lûuk” เก็บของด้วยค่ะลูก
19.I’m done. “tam-sèt láaeo” ทำเสร็จแล้ว
20.Where is the bird? “nók yùu tîi-nǎi” นกอยู่ที่ไหน
21.Please come over here. “maa dtrong-níi nàwi kâ” มาตรงนี้หน่อยค่ะ
22.Is it fun? Be careful! “sà-núk mái” สนุกไหม? “rá-wang ná” ระวังนะ
23.Please don’t cry “mâi ráawng-hâi ná” ไม่ร้องไห้นะ
24.Be nice. “bpen-dèk-dii-dii ná ká” เป็นเด็กดี นะคะ
24 Be nice. “yàa dûue ná” อย่าดื้อนะ “literally mean don’t be stubborn” 
25.I’m sorry. “kǎaw-tôot ná-ká” ขอโทษนะคะ
26.share with your friend. “bàeng gàp pûan-pûan dûai” 
     แบ่งกับเพื่อน ๆ ด้วยนะ
27.We are going home. “rao gam-lang glàp bâan gan ná”
     เรากำลังกลับบ้านกันนะ
28.Let’s take a bath. “àap-náam gan tóe” อาบน้ำกันเถอะ
29.Turn on/off the light. “bpòoet (bpìt) fai” เปิด (ปิด) ไฟ
30.Good night and sweet dreams. “raa-dtrii-sà-wàt láe fǎn dii ná ká” ราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะคะ

Thai with children part 2 

1. Get up / wake up "dtùuen dâai láaeo" ตื่นได้แล้ว
2. Mom, I'm still sleepy. 
   "mâae nǔu yang ngûang yùu looei"
   แม่ หนูยังง่วงอยู่เลย
3. No, you are going to be late for school. 
    "mâi dâai dǐao jà bpai roong-rian sǎai ná lûuk"
   ไม่ได้ เดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายนะลูก
4. okay, mom. "kráp/kâ mâae" ครับ / ค่ะ แม่
5. It's time to get up. 
   "dâai wee-laa dtùuen-naawn láaeo ná"
   ได้เวลาตื่นนอนแล้วนะ
6. Don't bother me, please.
 "yàa (maa) guan dâai mái kǎaw-ráawng" 
  อย่า(มา)กวนได้ไหมขอร้อง
7. Are you still sleeping? 
   "yang-naawn yùu rǒoe" 
    ยังนอนอยู่เหรอ 
8. It's time to go to school.
  "dâai wee-laa bpai roong-rian láaeo" 
   ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
9. Hurry up or you'll be late. 
"reo-kâo mâi-ngán jà sǎai ná"
   เร็วเข้า ไม่งั้นจะสายนะ
10. Clean up your room now. 
"tam kaawm-sà-àat hâawng dǐao-níi looei" 
     ทำความสะอาดห้องเดี๋ยวนี้เลย
11. Put your toys away. "gèp kǎawng-lên" เก็บของเล่น
12. Fold your clothes. "páp sûa-pâa" พับเสื้อผ้า
13. Don't forget to make your bed. 
    "yàa luuem gèp tîi-naawn"
      อย่าลืมเก็บที่นอน
14. You have to shower tonight. 
"kuuen-níi lûuk dtâawng àap-náam" 
       คืนนี้ลูกต้องอาบน้ำ
15. I don't want to take a shower. 
"pǒm/chán mâi yàak àap-náam"
      ผม/ฉันไม่อยากอาบน้ำ
16. It's very cold. "nǎao mâak" หนาวมาก
17. No, you must do it. 
"mâi dâai lûuk dtâawng àap" 
      ไม่ได้ลูกต้องอาบ 
18. Take your clothes off. 
   "tàawt sûa-pâa àawk" 
       ถอดเสื้อผ้าออก 
19. Wash your face. "láang nâa" ล้างหน้า
20. Use body soap. "chái sà-bùu" ใช้สบู่
21. Turn on / turn off shower. 
 "bpòoet/bpìt náam (fàk-bua)" 
      เปิด/ปิด น้ำ(ฝักบัว)
22. Turn on / turn off the light. "bpòoet/bpìt fai"
      เปิด/ปิดไฟ
23. Flush the toilet. "gòt chák-krôok" กดชักโครก
24. That stinks. /smells bad. "měn-jang" เหม็นจัง
25. Careful, the floor is slippery.  
"rá-wang púuen hâawng-náam lûuen"
      ระวัง พื้นห้องน้ำลื่น
26. Mom, I'm cold. "mâae nǔu-nǎao" แม่ หนูหนาว
27. I'll dry you off. "mâae chét-dtua hâi ná" แม่ เช็ดตัวให้นะ
28. Put on your school uniform.
     "bpai sài chút-nák-rian"
       ไปใส่ชุดนักเรียน
29. wipe your face. "chét-nâa nàwi" เช็ดหน้าหน่อย
30. Don't talk while you chew food. 
  "kíiao kâao nai bpàak yàa kui"
    เคี้ยวข้าวในปากอย่าคุย
31. Finish your food. "gin kâao hâi mòt" กินข้าวให้หมด 
32. Are you done/ finish? "sèt (rúe) yang" เสร็จ(รึ)ยัง
33. The school bus is here. 
  "rót-roong-rian maa láaeo"
      รถโรงเรียนมาแล้ว 
34. I'm ready. "nǔu páawm láaeo" หนูพร้อมแล้ว
35. Let's go. "bpai dâai láaeo" ไปได้แล้ว 
36. Here's your lunch. "nîi kâao-tîiang" นี่ข้าวเที่ยง
37. Here's some money for lunch. 
  "nîi ngooen bpai súue kâao-tîiang"
      นี่เงินไปซื้อข้าวเที่ยง
38. See you in the evening/afternoon. 
  "jooe gan dtaawn yen / dtaawn-bàai"
      เจอกันตอนเย็น/ตอนบ่าย
39. Be a good boy/girl. I love you.
    “bpen-dèk-dii-dii ná mâae rák lûuk ná” 
     เป็นเด็กดี นะ แม่รักลูกนะ
40. Don't talk to strangers. 
"yàa kui gàp kon bplàaek-nâa"
    อย่าคุยกับคนแปลกหน้า
41. Please don't cry. "yàa ráawng-hâi ná" อย่าร้องให้นะ 
42. Please learn to share. 
"dtâawng rúu-jàk bàeng-bpan ná"
   ต้องรู้จักแบ่งปันนะ
43. Is it fun. "sà-núk mái" สนุกไหม
44. Don't lie to me. "yàa goo-hòk mâae ná" อย่าโกหกแม่นะ
45. Don't forget to do your homework. 
  "yàa luuem tam gaan-bâan ná"
     อย่าลืมทำการบ้านนะ
46. Stay out of trouble at school. 
   "yàa mii rûang tîi roong-rian ná" 
      อย่ามีเรื่องที่โรงเรียนนะ
47. Mom, I'm back from school. 
"mâae nǔu glàp maa (jàak-roong-rian) láaeo"
    แม่หนูกลับมา(จากโรงเรียน)แล้ว
48. How was school today? 
  "(roong-rian) bpen ngai bâang wan-níi"
      (โรงเรียน) เป็นยังไงบ้างบ้าง วันนี้
49. It was fine / good. "gâaw-dii kâ/kráp" ก็ดีค่ะ/ครับ 
50. I got in a trouble. "nǔu mii rûang kráp/kâ"
      หนูมีเรื่องครับ/ค่ะ
51. What happen? "gòoet à-rai kûen" เกิดอะไรขึ้น
52. I forgot to do homework. The teacher yelled at me.
   "nǔu luuem tam gaan-bâan" "kruu dù nǔu"
                หนูลืมทำการบ้าน ครูดุหนู
53. I got an A on my test. 
   "nǔu sâawp dâai (grèet) A"
      หนูสอบได้(เกรด) เอ
54. Great job. I'm proud of you. 
 "gèng mâak mâae pûum-jai nai dtua lûuk ná"
      เก่งมาก แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ
55. Are you hungry? "hǐu mái / hǐu rúe-yang" หิวไหม/หิวรึยัง  
56. Go and change your clothes. 
          "bpai bplìian sûa-pâa"
                ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
57. Wash your hand. "láang muue" ล้างมือ
58. There are snack on the table. 
          "mii kà-nǒm yùu bon-dtó 
                   มีขนมอยู่บนโต๊ะ
60.  Please take a bath before dinner.
    "bpai àap náam gàawn gin kâao-yen"
          ไปอาบน้ำก่อนกินข้าวเย็น
61. Dinner is ready. "kâao-yen práawm láaeo" ข้าวเย็นพร้อมแล้ว
62. It's time for dinner. 
"dâai wee-laa gin kâao-yen láaeo"
      ได้เวลากินข้าวเย็นแล้ว
63. Do you have any homework today? 
        "wan-níi mii gaan-bâan mái"
               วันนี้มีการบ้านไหม
64. Please do your homework.
       "bpai tam gaan-bâan ná" 
                ไปทำการบ้านนะ
65. Ok, I will do it now. 
  "kráp/kâ nǔu jà tam dǐao-níi"
      ครับ/ค่ะ หนูจะทำเดี๋ยวนี้
66. What / Which subject? "wí-chaa à-rai" วิชาอะไร
67. English, Math, Science. 
 "paa-sǎa ang-grìt, ká-nít-sàat, wít-tá-yaa-sàat
       ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
68. Do you need help? 
"mii à-rai hâi mâae chûai mái"
       มีอะไรให้แม่ช่วยไหม
69. Yes, please. "kráp/kâ mâae" ครับ/ค่ะ แม่ 
70. Let me see. "hâi mâae duu sí" ให้แม่ดูซิ
71. This is how to do it. "nîi wí-tii-tam" นี่วิธีทำ
72. I will help you with one question. 
   "mâae jà chûai tam kâae kâaw diao ná" 
         แม่จะช่วยทำแค่ข้อเดียวนะ
73. You have to do the rest by yourself.
   "kâaw ùuen-ùuen lûuk dtâawng hàt tam eeng"
                ข้ออื่นๆลูกต้องหัดทำเอง
74. Let me see your homework after you are done.
   " tam sèt láaeo ao gaan-bâan hâi mâae duu nàwi ná"
       ทำเสร็จแล้วเอาการบ้านให้แม่ดูหน่อยนะ
75. This one is incorrect. "kâaw-níi mâi tùuk ná" ข้อนี้ไม่ถูกนะ
76. Let me show you how to do it. 
        "mâae jà tam hâi duu ná"
                 แม่จะทำให้ดูนะ
77. Do you understand everything? 
           "kâo-jài túk-yàang mái"
                เข้าใจทุกอย่างไหม
78. It's time to go to bed. 
"dâai wee-laa kâo naawn láaeo"
        ได้เวลาเข้านอนแล้ว
79. Just a moment please. "dǐiao-gàawn kráp/kâ" เดี๋ยวก่อนครับ/ค่ะ
80. No, right now. "mâi dâai, bpai naawn dǐiao-níi" ไม่ได้ไปนอนเดี๋ยวนี้
81. I'm not sleepy. "nǔu yang mâi ngûang" หนูยังไม่ง่วง
82. Good night. "raa-dtrii-sà-wàt" ราตรีสวัสดิ์ 
83. Sweet dream. "fǎn-dii jâa" ฝันดีจ้า
84. Sleep tight. "làp hâi sà-baai ná" หลับให้สบายนะ
85. Close your eyes. "làp dtaa sá ná" หลับตาซะนะ
86. Mom, please read for me. "mâae àan nǎng-sǔue hâi fang nàwi"             แม่อ่านหนังสือให้ฟังหน่อย 
87. okay, which book would you like me to read to you?
              "dâai yàak hâi àan nǎng-sǔue lêm nǎi"
                 ได้ อยากให้อ่านหนังสือเล่มไหน
88. Have a good dream. I'll tug you in. 
       "fǎn-dii ná mâae jà hòm pâa hâi"
                ฝันดีนะ แม่จะห่มผ้าให้
89. I love you very much. "mâae rák lûuk mâak ná" แม่รักลูกมากนะ 
90. See you in the morning."jooe gan dtaawn-cháao" เจอกันตอนเช้านะ

Note: 
ลูก "lûuk" child; offspring; son or daughter [including figurative usage for certain ideas]
หนู "nǔu"
[1st person pronoun that a little girl, daughter or grown-up woman uses to refer to herself in a cute way, usually when speaking to her parents or elder relatives] I, myself.

[2nd person pronoun used for calling a little girl or boy (usually หนู + the child's nickname) and implying the speaker's tender feeling towards the child] you, little boy, little girl

Please feel free to left a comment if you have questions or suggestions about Thai lesson.